FAQ/OSS

Til forsiden

   Dansk Cykeludlejning

Hvorfor ikke leease din ladcykel

 

Dansk Cykeludlejning

 

”Det med småt”

1. GENERELT Lejeaftalen er indgået mellem Dansk Cykeludlejning, Østergade 2, 4863  Eskilstrup. Tlf 53600324 Cvr 35225145 som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer.. Hvis ikke andet er udtrykkeligt beskrevet er alle priser inklusiv moms.

2. LEJEPERIODEN Med mindre andet skriftligt er aftalt, løber lejeperioden fra og med den dag, materiellet udleveres fra udlejer, til og med den dag da det tilbageleveres i fejlfri stand til udlejer´s lager. Ved lejemålets start aftaler lejer sammen med udlejer lejemålets type og forventede løbetid. Kontrakt udfærdiges herom. Såfremt aftale om levering eller afhentning på lejers bopæl er aftalt vil ansvaret for det lejede overgå til lejer ved afleverings-/afhentningstidspunktet også selv om det afviger fra den aftalte lejeperiode.

3. LEJEN Lejen erlægges i henhold til kontrakt. Depositum betales ligeledes som anført i kontrakt. Eventuelle tvister mellem lejer og udlejer berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb. Ved eventuel overdragelse til inkasso forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejer alle inkassoomkostninger.

4. AFHENTNING OG LEVERING Materiellet skal afhentes af lejer på udlejer´s lager eller på et andet aftalt sted. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til det lager, hvorfra det blev afhentet. Læsning og losning finder sted for lejerens regning og risiko. I det omfang udlejer medvirker i forbindelse med transport af materiellet, sker dette mod separat betaling.

5. ANVENDELSESSTED OG PASNING Materiellet må ikke uden udlejer´s skriftlige samtykke anvendes på eller benyttes på et andet end det i aftalen angivne arbejdssted. Materiellet må ikke uden udlejer´s skriftlige samtykke udleveres til brug af andre en lejer eller en hos denne fastansat person. Lejer indestår for, at materiellet kun anvendes af dertil behørigt uddannet personale.

6. PASNING OG PLEJE Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug, at foretage fornøden afprøvning og fornødent eftersyn samt nøje at undersøge materiellet. Det påhviler lejer, at holde materiellet i den stand, hvori det modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelsesinstruktioner. De nødvendige driv- og smøremidler skal være af den allerbedste kvalitet. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer er ansvarlig for at disse udføres, således at Arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes. Lejer skal bære omkostningerne til forbrugsmateriel samt til reparationer af materiellet hvis ikke andet er anført i kontrakten. Udlejer bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan henføres til afhjælpning ved normalt slid eller til mangler, som udlejer er ansvarlig for. Materiellet må ikke bygges om og skal i lejeperioden opbevares på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse eller ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens slutning afleveres tilbage i ordentlig og rengjort stand.

7. ANSVAR Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Udlejer/udlejer dækker ikke nogen former for følgeomkostninger.

8. PRODUKTANSVAR Udlejer er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer/udlejer. Udlejer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår.

9. FORSIKRING  Det  påhviler lejer at holde det lejede forsikret. Det lejede værdiansættes i kontrakten og er normalt omfattet af lejerens almindelige indboforsikring. Visse forsikringsselskaber fordrer dog, at genstanden registreres som indeholdt i policen.

10. EJENDOMSRETTEN Ejendomsretten til materiellet tilkommer udlejer, og lejeren forpligter sig til ikke at benytte materiellet på anden måde end det der følger af vilkårene i aftalen og nærværende betingelser samt ikke at videreudleje, pantsætte eller på nogen anden måde overdrage rettighederne til rådighed over materiellet.

11. FORCE MAJEURE Lejemålet er indgået med forbehold af strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transporthindringer eller andre lignende udefra kommende begivenheder. I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, er udlejer berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. OPHÆVELSE udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere ikke påbegyndte lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af lejer, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer standser betalingen eller går konkurs. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejer.

13. UDLEJNING UDENFOR DANMARKS GRÆNSER Lejer må ikke uden udlejer´s skriftlige samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser. Udlejer forbeholder sig ret til at skærpe de almindelige lejebetingelser ved leje i udlandet.

14. LOVVALG OG VÆRNETING Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende betingelser og lejeaftalen iøvrigt skal afgøres efter materiel dansk ret ved udlejer´s værneting.